องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000095
วันนี้ 000029
วานนี้ 000037
เดือนนี้ 001076
เดือนก่อน 000872
ปีนี้ 001076
ปีก่อน 007398
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ - 26 ม.ค. 65(ดู 33) 
  ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - 26 ม.ค. 65(ดู 26) 
  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ - 25 ม.ค. 65(ดู 9) 
  ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ราย น.ส.สังเวียน ศรีกกโพธิ์ - 21 ม.ค. 65(ดู 13) 
  ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ราย - 21 ม.ค. 65(ดู 14) 
  ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ราย นางปอย ปานเรียนแสน - 21 ม.ค. 65(ดู 14) 
  ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ราย นางอมรรัตน์ เนตรมณี - 21 ม.ค. 65(ดู 14) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แถลงการณ์นโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายสงวน ชมภูทิพย์ แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู 44)

วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างมีมติเลือก นายเสรี สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 2 เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง (ดู 52)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 161)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 181)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) : [29 เม.ย. 64]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [29 เม.ย. 64]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน : [29 เม.ย. 64]
  การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน : [29 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร