สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3019
mod_vvisit_counterเมื่อวาน11037
mod_vvisit_counterทั้งหมด120058

Your IP: 54.226.55.151
Today: ก.พ. 21, 2018

ขณะนี้เวลา

สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองพอกห่างจากอำเภอหนองพอก 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 82 กิโลเมตร

 เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างมีเนื้อที่ประมาณ 69ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,125 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันไป มีทิวเขาล้อมรอบ ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ

ทิศเหนือ          ติดตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด

ทิศใต้             ติดตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และตำบลท่าสีดา

อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก     ติดตำบลผาน้ำย้อย, ตำบลห้องแซง, ตำบลสีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ทิศตะวันตก      ติดตำบลรอบเมือง, ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

จำนวนหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านนาโคก               ผู้ใหญ่บ้านคือ    นางสาววรรณิสา บรรลือ

หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง                  ผู้ใหญ่บ้านคือ    นางสังเวียน ชมภูทิพย์

หมู่ที่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์        ผู้ใหญ่บ้านคือ    นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์ชัย

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก            ผู้ใหญ่บ้านคือ    นายพุทธา     คำบุ่ง

หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ            กำนันคือ          นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง

หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ              ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายปรีชา     กุดโอภาส

หมู่ที่ 7 บ้านศรีสว่าง               ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายมนตรี     ดลชม

หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง             ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายอนันต์     แสงใสรัตน์

หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน              ผู้ใหญ่บ้านคือ      นายสงวน     ใจซื่อ

หมู่ที่ 10 บ้านนาชมภู              ผู้ใหญ่บ้านคือ       นายพันธ์      เทียนยุทธ

อาชีพ

ทำนา   20%              รับราชการ   5%

ทำไร่    60%

รับจ้าง 15%

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ร้านค้าขายเบ็ดเตล็ด       33      แห่ง               ปั๊มหลอด         2        แห่ง

ปั๊มน้ำมัน                    3        แห่ง               ร้านซ่อมรถ       4        แห่ง

โรงสี                        18      แห่ง               ร้านเสริมสวย     1        แห่ง


ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 4,838 คน จำแนกเป็นชาย 2,450 คน หญิง 2,388 คน มีความหนาแน่น 84 คน / ตารางกิโลเมตร และมีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,063 ครัวเรือน

 อัตรากำลัง

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น   ดังนี้ 

1.       ว่าง                                    ปลัด อบต.

2. จ่าเอกทองคูณ สาระกุล                   หัวหน้าสำนักปลัด

3. นางเพ็ญพิศ รังษา                         ผู้อำนวยการกองคลัง

4. นายพชร ถาบุญเรือง                      นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

5. นางรุจิรา ประหา                           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

6. นายฐกร พันระกา                          นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7. นายปัญญา น้ำใจดี                        นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

8. นายยุทธพร อาจวิชัย                      นายช่างโยธาชำนาญงาน

9. สิบเอกวิริยะ ก้านคำ                       เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

10. จ่าเอกศวัสกร ราชพลแสน              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

11. นายพิเชษฐ์ พรรณมาตย์                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ มีจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสมบุญ   พัติบูรณ์                     เจ้าหน้าที่ธุรการ

2. นางอนงค์    พิมพ์ศรี                      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พนักงานจ้างตามภารกิจ มีจำนวน 10 คน ดังนี้

1. นางนงลักษณ์          ไชยยนต์         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

2. นางสาวพิมญาดา      พิมหอม          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

3. นางสาวปิยาพร        ศรีประไหม       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)

4. นางสาวแคทรียา      บุญจรัส           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

5. นางสาวดวงพร        นุวงศรี            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนโยธา

6. นายวิทยา              ทองใบ            ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

7. นายอนิวัตติ์            ลายสาคร         ผู้ช่วยช่างโยธา

8.นายสิทธิพงษ์            พลศรีเมือง      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

9.นายปรีชาพันธ์           วิชัยศรี           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

10.นายชมพู               พันธ์เพชร        พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน 7 คน ดังนี้

1.นางสาวยุพา             ผูกพัน            คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านเกษตร)

2.นายสมหมาย            แก้วสุด           คนงานทั่วไป(ทำความสะอาด)

3.นายคำตา                วิผาลา            ยามรักษาการณ์

4.นายสัตยา                บำรุงรส           คนงานทั่วไป(ประจำรถน้ำ)

5.นายคณิตศาสตร์         สีสุข              พนักงานขับรถน้ำ

6.นายศราวุธ               พิมศรี             พนักงานทั่วไป (ขับรถกู้ชีพกู้ภัย)

7.นายเศวตฉัตร            เกกาฤทธิ์         พนักงานทั่วไป (ขับรถน้ำ)

ครูผู้ดูแลเด็ก   มีจำนวน 6   คน

1. นางชื่นจิต    พงษ์สนิท         ครูผู้ดูแลเด็ก

2. นางสาวนิตยา โพธิ์สุข           ครูผู้ดูแลเด็ก

3.นางอ่อนจันทร์ เกกาฤทธิ์         ครูผู้ดูแลเด็ก

4.นางธันยาพร   เสนาะจง           ผู้ดูแลเด็ก

5.นางสาววิยะดา โพธิ์ชัย            ผู้ดูแลเด็ก

6.นางสาวธนัฐพร ฤทธาพรม        ผู้ดูแลเด็ก

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา                        จำนวน         1           คน

มัธยมศึกษา/ปวช./อนุปริญญา    จำนวน         17         คน

ปริญญาตรี                           จำนวน         20         คน

สูงกว่าปริญญาตรี                    จำนวน        2           คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                      1        เครื่อง

2. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       27      คน

3. ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่               10      ครั้ง

4. ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม                    1        ครั้ง

5. วิทยุสื่อสาร                                          3        เครื่อง

6.รถดับเพลิงอเนกประสงค์                            1        คัน

การสื่อสาร

จำนวนโทรศัพท์พื้นฐาน                                -         หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                             -         หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น                           2        หมายเลข

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กายภาพและสิ่งแวดล้อม)

ถนน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน     -     สาย

สภาพถนน คอนกรีต      -         สาย   ระยะทาง    -     กม.

ลาดยาง    -   สาย  ระยะทาง     -     กม.

ลูกรัง       -   สาย  ระยะทาง     -     กม.

ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท

สภาพถนน   คอนกรีต     -     สาย  ระยะทาง     -      กม.

ลาดยาง          1        สาย   ระยะทาง         4        กม.

ลูกรัง             1        สาย   ระยะทาง         18      กม.

ถนนของท้องถิ่น                  50         สาย   ระยะทาง   170       กม.

สภาพถนน       คอนกรีต       10    สาย     ระยะทาง       20         กม.

ลาดยาง          -         สาย     ระยะทาง       -          กม.

ลูกรัง                 40   สาย     ระยะทาง     150        กม.

ประปา 

หมู่บ้านที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน                          10      หมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของท้องถิ่น

หมู่ที่ 2,7 บ้านแก้ง                 อบต.โคกสว่าง

หมู่ที่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์         กรมทรัพยากรน้ำ

หมู่ที่ 4,5,6 บ้านโนนพระ         กรมอนามัย

หมู่ที่ 1,9 บ้านหนองหิน           กรมอนามัย

หมู่ที่ 8   บ้านโคกสว่าง            อบต.โคกสว่าง

หมู่ที่ 10 บ้านนาชมภู              กรมทรัพยากรน้ำ

ไฟฟ้า 

หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 10 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีลำห้วย ดังนี้

- ห้วยขี้เถ้า                หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ

- ห้วยทราย               หมู่ที่ 2, 7, 10 บ้านแก้ง บ้านศรีสว่าง และบ้านนาชมพู

- ห้วยเกิ้ง                 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก

- ห้วยน้ำปุ้นตอนบน      หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง

- ห้วยสิงห์หยวก          หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก

- ห้วยโปร่ง                หมู่ที่ 3, 8 บ้านหาญไพรวัลย์และบ้านโคกสว่าง

- ห้วยเดื่อ                 หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ

- ห้วยผีหลอก             หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก

- ห้วยซิงไคร              หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง

- ห้วยธาตุ                 หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ

- ห้วยปอภาน             หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ

- ห้วยโพง                 หมู่ที่ 1, 9 บ้านนาโคกและบ้านหนองหิน

- ห้วยโปร่งแดง           หมู่ที่ 1 บ้านนาโคก

- หนองคำบาก            หมู่ที่ 1, 8 บ้านนาโคกและบ้านโคกสว่าง

- หนองช้าง               หมู่ที่ 1 บ้านนาโคก

- หนองแก้ง               หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง

- หนองเม็ก               หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก

- หนองคำบอน           หมู่ที่ 7 บ้านศรีสว่าง

ฝาย

- ฝายห้วยทราย                    หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง

- ฝายห้วยสิงห์หยวก               หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก

- ฝายห้วยธาตุ                      หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ

- ฝายห้วยปอภาน                  หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ

- ฝายยิงขอน                       หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ

- ฝายห้วยทรายตอนบน           หมู่ที่ 7 บ้านศรีสว่าง

- ฝายน้ำล้นห้วยโปร่ง              หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง

- ฝายภูคะมุก                       หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน

- ฝายประชาอาสา                 หมู่ที่ 10 บ้านนาชมพู

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 

- อ่างเก็บน้ำห้วยโพง               หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน

- อ่างเก็บน้ำห้วยซิงไคร            หมู่ที่ 2 บ้านแก้ง

- อ่างเก็บน้ำห้วยโปร่ง              หมู่ที่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์

- อ่างเก็บน้ำห้วยเกิ้ง                หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก

- อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ                หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ

- อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เถ้า              หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ

- อ่างเก็บน้ำหนองบ๋า               หมู่ที่ 6 บ้านโนนพระ

- อ่างเก็บน้ำคำบอนตอนบน        หมู่ที่ 7 บ้านศรีสว่าง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

เกษตรกรรม

พื้นที่ทำนา       3,500            ไร่       ผลผลิต         12,000    ตัน/ปี

พื้นที่ทำไร่        21,000          ไร่

พืชที่สำคัญ ได้แก่

1. ข้าว                     5.ยางพารา

2. อ้อย                    6.ยูคาลิปตัส

3. มันสำปะหลัง          7.ต้นหม่อน

4. ถั่วลิสง

ปศุสัตว์

จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ

โค       1,870   ตัว

กระบือ  150   ตัว       

สุกร     118     ตัว

เป็ด     490   ตัว     

ไก่  2,340   ตัว   

อื่นๆ เช่น ห่าน,แพะ,แกะ   100   ตัว

ประมง 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอกชน              -         แห่ง พื้นที่       -         ไร่

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาธารณะ -         แห่ง พื้นที่       -         ไร่

การพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด          -         แห่ง    

สถานีบริการน้ำมัน         4        แห่ง

ร้านค้าต่าง ๆ       33   แห่ง

ข้อมูลด้านสังคม

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

นาโคก

314

314

628

2

แก้ง

432

379

811

3

หาญไพรวัลย์

183

162

345

4

หนองเม็ก

304

312

616

5

เหล่าหม้อ

110

130

240

6

โนนพระ

267

280

547

7

ศรีสว่าง

295

259

544

8

โคกสว่าง

199

209

408

9

หนองหิน

210

210

420

10

นาชมภู

136

133

269

รวม

2,450

2,388

4,838

 

ข้อมูลด้านการศึกษา

- โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ มีครูทั้งหมด   5   คน จำนวนนักเรียนชาย 36 คน นักเรียนหญิง 27 คน รวม 63 คน

- โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ มีครูทั้งหมด   15 คน จำนวนนักเรียนชาย 111 คน   นักเรียนหญิง   107     คน รวม 218 คน

- โรงเรียนบ้านแก้ง มีครูทั้งหมด 7   คน จำนวนนักเรียนชาย 65 คน นักเรียนหญิง 45 คน รวม 119 คน

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์   3  แห่ง คือ

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ จำนวน 36 คน

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโคกสว่าง จำนวน 38 คน

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านแก้ง       จำนวน 33 คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดและสำนักสงฆ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีทั้งหมด 13   แห่ง

วัด   10 แห่ง ได้แก่

1. วัดสายแก้วมงคล ม.1                            9. วัดป่าพยุงธรรม ม. 5

2. วัดศรีสะอาด ม.2                                 10. วัดป่าภูแตงแซง ม. 4

3. วัดศรีไพรวัลย์ ม. 3

4. วัดไชยมงคล ม.4

5. วัดศิลเจริญ ม.5

6. วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม ม.8

7. วัดทรายทองวนาราม ม.10

8. วัดป่าหนองหิน ม.9

สำนักสงฆ์     5   แห่ง ได้แก่

1. สำนักสงฆ์ถ้ำบาตร

2. สำนักสงฆ์ภูคะมุก

3. สำนักสงฆ์วัดประดู่ธรรม

4. สำนักสงฆ์เมธิโกวนาราม   ม.6

5. สำนักสงฆ์ภูพัง ม.2


สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมี 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านหาญไพรวัลย์ เจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีสถานีตำรวจภูธรตำบลโคกสว่างรับผิดชอบตำบลโคกสว่าง 1 แห่ง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ดิน            ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย

- น้ำ             ส่วนใหญ่เป็นบ่อน้ำตื้น

- ป่าไม้          ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก

มวลชน

- ลูกเสือชาวบ้าน                              1 รุ่น   120 คน

- ไทยอาสาป้องกันชาติ                       1 รุ่น   80   คน

- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ          1 รุ่น   20   คน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         1 รุ่น   27   คน

ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นายนันวิจิตร ฤทธาพรม           นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายเสรี สามารถ                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายชาติชาย เนตรวัน              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4. นายศิษศร ศรีประไหม              เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นายสมหมาย ศิราวารีย์              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นางอมรรัตน์ เนตรมณี               รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายวิลัย โพธิ์มาตร์                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4.นายคำเกษ คนหาญ                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. นายประดับ จันทร์พิพัฒน์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6. นายหนูเรียน ประทุมวัน              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7. นายพันคำ ราชอารีย์                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

8. นางเดือน แวววงศ์                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9. นางทองใบ นวนเจริญ                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

10. นายถาวร มานะที                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

11. นายจำลอง  บัวแก้ว                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

12. นายคำกอน  เมืองหงส์             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

13. นายทองฉัน  วรรณหา              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14. นายหัด พันปลาโด                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

15. นางวาสนา สมหวัง                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16. นายทองมี ไชยกุฉิน                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

17. นายสวาด บุญศรี                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายก อบต.โคกสว่าง

เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัด อบต.โคกสว่าง

อีเมล์สำหรับผู้ดูแบระบบ

Design By iChicWeb.com