หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   29 เม.ย. 64 134
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   29 เม.ย. 64 136
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน   29 เม.ย. 64 136
การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   29 เม.ย. 64 149
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน   29 เม.ย. 64 129
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   29 เม.ย. 64 126
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย   29 เม.ย. 64 90