มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสต่อหัวหน้าส่วน   29 เม.ย. 64 90
มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม   29 เม.ย. 64 92
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   29 เม.ย. 64 83
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   29 เม.ย. 64 89
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   28 เม.ย. 64 86
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 เม.ย. 64 91
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   28 เม.ย. 64 86
มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส   28 เม.ย. 64 93
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 เม.ย. 64 90