นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 19

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ )   29 เม.ย. 64 155
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 เม.ย. 64 157