ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 ต.ค. 64 2
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน "มะลิซ้อน" 18 ต.ค. 64 2
วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 14 ต.ค. 64 12
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ 14 ต.ค. 64 17
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ 14 ต.ค. 64 18
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 14 ต.ค. 64 16
การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนากยองค์การบริหารส่วนตำบล 14 ต.ค. 64 44
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 13 ต.ค. 64 10
ประชาสัมพพันธ์ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 6 ต.ค. 64 12
ประชาสัมพพันธ์ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 6 ต.ค. 64 7
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ 5 ต.ค. 64 39
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น 4 ต.ค. 64 51
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ 28 ก.ย. 64 25
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ 15 ก.ย. 64 100
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ 14 ก.ย. 64 89
ประชาสัมพันธ์การสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสีดา 9 ก.ย. 64 103
ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School For junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) 8 ก.ย. 64 76
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 8 ก.ย. 64 95
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ะ 8 ก.ย. 64 121
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 8 ก.ย. 64 114
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว สคบ. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 3 ก.ย. 64 112
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 31 ส.ค. 64 101
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อนำมาดินเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 25 ส.ค. 64 87
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยกรน้ำตามสั่งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 16 ส.ค. 64 179
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดำเนินให้บริการให้หมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๔ 16 ส.ค. 64 140
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 16 ส.ค. 64 78
ประชาสัมพันธ์ขออนุญาตขยายเวลาการแจ้งประเมิน การชำระ และการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 3 ส.ค. 64 80
การขยายเวลาการแจ้งประเมิน การชำระ และการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒๔ (เพิ่มเติม) 3 ส.ค. 64 64
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ 3 ส.ค. 64 114
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๕ /๒๕๖๔ 29 ก.ค. 64 177