ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ 26 ม.ค. 65 33
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 26 ม.ค. 65 26
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทันทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 ม.ค. 65 9
ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ราย น.ส.สังเวียน ศรีกกโพธิ์ 21 ม.ค. 65 13
ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ราย 21 ม.ค. 65 14
ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ราย นางปอย ปานเรียนแสน 21 ม.ค. 65 14
ปิดประกาศ เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ราย นางอมรรัตน์ เนตรมณี 21 ม.ค. 65 14
ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21 ม.ค. 65 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ 20 ม.ค. 65 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 ม.ค. 65 30
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก 19 ม.ค. 65 15
ประชาสัมพันธ์ เวลาเปิด-ปิด แหล่งท่องเที่ยวบริเวณผาหมอกมิวาย 18 ม.ค. 65 16
ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง 17 ม.ค. 65 15
ประชาสัมพันธ์ การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 7 ม.ค. 65 59
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ 5 ม.ค. 65 36
ประชาสัมพันธ์ ซื้อสินค้าออนไลน์ ได้สินค้าจริง เรื่องสินค้าอันตรายที่ สคบ. มีคำสั่งห้ามขาย และเรื่องให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 22 ธ.ค. 64 106
ประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ของ สคบ. ในรูปแบบคิวอาร์โค๊ด 22 ธ.ค. 64 63
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น 21 ธ.ค. 64 68
ประกาศผลคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย 20 ธ.ค. 64 87
ประชาสัมพันธ์ส่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 20 ธ.ค. 64 87
รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 17 ธ.ค. 64 79
ประชาสัมพันธ์แนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 16 ธ.ค. 64 95
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา 16 ธ.ค. 64 77
ประชาสัมพันธ์การรับฟ้งความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. 16 ธ.ค. 64 67
ประชาสัมพันธ์ การใช้แอพพลิเคชั่น jitasa.care 15 ธ.ค. 64 45
แจ้งเวียนระเบียบกรมทรัพยกรน้ำดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรินิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ 14 ธ.ค. 64 52
ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ (ทั้งรายใหม่และรายเก่า) 14 ธ.ค. 64 34
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เริ่มประมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดประมูลวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเป็นการประมูลทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 14 ธ.ค. 64 35
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 14 ธ.ค. 64 57
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย 14 ธ.ค. 64 64