สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสุทิน ศรีชาติ
ปลัด อบต.


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพชร ถาบุญเรือง
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ


นางรุจิรา ประหา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายปัญญา น้ำใจดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


สิบเอกวิริยะ ก้านคำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


จ่าเอกศวัสกร ราชพลแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายพิเชษฐ์ พรรณมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสมบุญ พัติบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชื่นจิต พงษ์สนิท
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิตยา โพธิ์สุข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอ่อนจันทร์ เกกาฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเนตรนพิศ นทีพัทธาทร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธาณัฐพร ฤทธาพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางธันยาพร เสนาะจง
ผู้ดูแลเด็ก


นาสาวอรอนงค์ ศรีประไหม
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็ก


นางสาวฉัตรฤทัย คำภักดี
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็ก


นางผ่องศรี จรัสแผ้ว
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็ก


นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายปรีชาพันธ์ วิชัยศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวยุพา ผูกพัน
พนักงานจ้างทั่วไป (เกษตร)


นายสิทธิพงษ์ พลศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายศราวุธ พิมพ์ศรี
พนักงานขับรถกู้ภัย


นายสัตยา บำรุงรส
พนักงานดับเพลิง


นายคณิตศาสตร์ ศรีสุข
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายศศิพงศ์ โพธสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา(ดับเพลิง)


นายเศกสันต์ หกพันนา
พนักงานจ้างเหมา(ดับเพลิง)


นายวิบูลย์ ผุดผ่อง
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ


นายเฉลียง พุดทัยวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ


นายทองฉัน วรรณหา
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ


นายสมทรง แก้วสุด
พนักงานจ้างเหมาประจำรถกู้ชีพ


นายคำตา วิผาลา
ยาม


นายสมหมาย แก้วสุด
พนักงานจ้างเหมาดูแลสวน


นางรัชนี ริษคำ
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)


นายเอกภพ พัติบรูณ์
พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสำนักปลัด