E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 65
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 20 ม.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ชนิดถุงบรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ศพด.สามพานประชาสรรค์ ศพด.โคกสว่างหาญ ศพด.บ้านแก้งศรีสว่าง (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๑,๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง บรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอด (ถุงละ ๖.๕๘ บาท) ในช่วงเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ธ.ค. 64
ซื้อชุดตรวจAntigen test kit (Atk) Rapid SARS-CoV-๒ Antigen Test Card ชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจน จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสำรองประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ หน่วยและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสำรองประจำศูนย์ประสานงานฯพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ จุด ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๔ รายการ และน้ำดื่มขวด ขนาด ๖๐๐ มล.จำนวน ๑๖๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อกระดาษA4 80g จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๔๐ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 64
ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ (CCTV ) ๑๔ ตัวและเครื่องบันทึกภาพ ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง บ้านหนองหิน หมู่ที่๙ และบ้านโคกสว่าง หมู่ที่๘ จำนวน ๒ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไม้อัด สำหรับติดประกาศผู้สสมัคร ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด ๒๔๐ x ๑๒๐ ซม. พร้อมขาตั้งเหล็ก ป้ายกระดานไม้อัด สำหรับขีดคะแนน ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด ๑๒๒ x ๑๒๐ ซม. พร้อมขาตั้งเหล็กและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ ขนาดA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV ) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน ๑๔ ตัวและอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ๘ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมสัมพันธ์) จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 64
จ้างเหมาการแสดงหมอลำ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเลี้ยงปู่ตาห้วยอ่าง ปี๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน ระหว่างวันที่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๗,๒๗๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ลานหน้าศาลาประชาคม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หมู่ที่๙ บ้านหนองหิน อบต.โคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม เกรดA มาตรฐาน มอก.,คลอรีนผง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาทำความสะอาด ขุดร่องน้ำ วางท่อพร้อมถมดินพื้นที่น้ำขัง หมู่ที่๖ บ.โนนพระ (ตามขอบเขตงาน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน(ไม้)ระดับ๓-๖ ขนาดกว้าง ๘๐x ยาว ๑๕๐ x สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ โต๊ะและ เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง บุนวม ขาเหล็ก ปรับโชคสูง-ต่ำได้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC Acer Veriton ES2740G จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คลอรีน 90% จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ๒๔๔ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับผิวจราจร ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕๐ เมตร หมู่ที่๖ บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาประปา/ใบกำกับภาษีรวมค่าขนส่ง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. สามแยกนาชมภู ทช-ทุ่งกกม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่๘ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.รื้อถอนท่อระบายน้ำ ๑ แถว ขนาด ศก.๑x ๑ ม. จำนวน ๙ ท่อน ถมลูกรัง ขนาด ฐานกว้าง ๘.๐๐ ม. หลังกว้าง ๔.๐๐ม.สูง๓.๐๐ม.ยาว ๔.๐๐ ม. บ.หาญไพรวัลย์หมู่ที่๓ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมขุดปรับแต่งไหล่ทางคอนกรีต เทคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว๘.๐๐ม.หนา๐.๑๒ ม.พร้อมถมลูกรังไหล่ทางตลอดแนวกว้าง ๐.๒๐ม. ปริมาณงานดิน ๙๖ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง บ.โนนพระ ม.๖ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน๗ ท่อ เทคอนกรีต กว้าง๓.๐๐ ม.ยาว๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ถมลูกรังหลังท่อปริมาณ ๓ ลบ.ม. บ.แก้ง ม.๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมขุดปรับแต่งไหล่ทางคอนกรีต เทคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว๘.๐๐ม.หนา๐.๑๒ ม.พร้อมถมลูกรังไหล่ทางตลอดแนวกว้าง ๐.๒๐ม. ปริมาณงานดิน ๙๖ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง บ.โนนพระ ม.๖ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน๗ ท่อ เทคอนกรีต กว้าง๓.๐๐ ม.ยาว๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ถมลูกรังหลังท่อปริมาณ ๓ ลบ.ม. บ.แก้ง ม.๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.รื้อถอนท่อระบายน้ำ ๑ แถว ขนาด ศก.๑x ๑ ม. จำนวน ๙ ท่อน ถมลูกรัง ขนาด ฐานกว้าง ๘.๐๐ ม. หลังกว้าง ๔.๐๐ม.สูง๓.๐๐ม.ยาว ๔.๐๐ ม. บ.หาญไพรวัลย์หมู่ที่๓ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. สามแยกนาชมภู ทช-ทุ่งกกม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่๘ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้งและอแดบเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet 48A ) จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64