E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาการแสดงหมอลำ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเลี้ยงปู่ตาห้วยอ่าง ปี๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน ระหว่างวันที่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๗,๒๗๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ลานหน้าศาลาประชาคม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หมู่ที่๙ บ้านหนองหิน อบต.โคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม เกรดA มาตรฐาน มอก.,คลอรีนผง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาทำความสะอาด ขุดร่องน้ำ วางท่อพร้อมถมดินพื้นที่น้ำขัง หมู่ที่๖ บ.โนนพระ (ตามขอบเขตงาน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน(ไม้)ระดับ๓-๖ ขนาดกว้าง ๘๐x ยาว ๑๕๐ x สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ โต๊ะและ เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง บุนวม ขาเหล็ก ปรับโชคสูง-ต่ำได้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC Acer Veriton ES2740G จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คลอรีน 90% จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๖ บ.โนนพระ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ๒๔๔ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับผิวจราจร ขนาดกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕๐ เมตร หมู่ที่๖ บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาประปา/ใบกำกับภาษีรวมค่าขนส่ง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. สามแยกนาชมภู ทช-ทุ่งกกม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่๘ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.รื้อถอนท่อระบายน้ำ ๑ แถว ขนาด ศก.๑x ๑ ม. จำนวน ๙ ท่อน ถมลูกรัง ขนาด ฐานกว้าง ๘.๐๐ ม. หลังกว้าง ๔.๐๐ม.สูง๓.๐๐ม.ยาว ๔.๐๐ ม. บ.หาญไพรวัลย์หมู่ที่๓ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมขุดปรับแต่งไหล่ทางคอนกรีต เทคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว๘.๐๐ม.หนา๐.๑๒ ม.พร้อมถมลูกรังไหล่ทางตลอดแนวกว้าง ๐.๒๐ม. ปริมาณงานดิน ๙๖ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง บ.โนนพระ ม.๖ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน๗ ท่อ เทคอนกรีต กว้าง๓.๐๐ ม.ยาว๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ถมลูกรังหลังท่อปริมาณ ๓ ลบ.ม. บ.แก้ง ม.๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมขุดปรับแต่งไหล่ทางคอนกรีต เทคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว๘.๐๐ม.หนา๐.๑๒ ม.พร้อมถมลูกรังไหล่ทางตลอดแนวกว้าง ๐.๒๐ม. ปริมาณงานดิน ๙๖ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง บ.โนนพระ ม.๖ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน๗ ท่อ เทคอนกรีต กว้าง๓.๐๐ ม.ยาว๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ถมลูกรังหลังท่อปริมาณ ๓ ลบ.ม. บ.แก้ง ม.๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.รื้อถอนท่อระบายน้ำ ๑ แถว ขนาด ศก.๑x ๑ ม. จำนวน ๙ ท่อน ถมลูกรัง ขนาด ฐานกว้าง ๘.๐๐ ม. หลังกว้าง ๔.๐๐ม.สูง๓.๐๐ม.ยาว ๔.๐๐ ม. บ.หาญไพรวัลย์หมู่ที่๓ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. สามแยกนาชมภู ทช-ทุ่งกกม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่๘ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้งและอแดบเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet 48A ) จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขคุภัณฑ์ 420-47-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง โดยการเปลี่ยน SSD256 GB จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๕๑๐รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๕๑๐รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนคอนกรีต ถมลูกรังไหล่ทาง ๒๔ ลบ.ม.ที่นายปรีชา กุดโอภาส บ.โนนพระ หมู่ที่๖ บ้านโนนพระ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนคอนกรีต ขนาดฐานไหล่ทางกว้าง ๓ เมตร ไหล่ทางกว้าง๑.๕ ม.ยาว ๒๔ ม. สูง๒.๐๐ ม. หรือปริมาณงานลูกรัง ๑๐๘ ลบ.ม. บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถมลูกตลอดแนว ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่๗ บ.ศรีสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันทางหนองน้ำแตงแซง ขนาดฐานกว้างคันทางกว้าง ๑๔เมตร หลังคันทางกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๕.๐๐เมตร สูง ๕.๐๐เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม. บ.หนองเม็ก หมู่ที่๔ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ คสล.๑ แถว ขนาด ศก. ๐.๓๐x ๑.๐๐เมตร จำนวน ๗ ท่อน หมู่ที่๖ บ้านโนนพระ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. วางท่อระบายน้ำ คสล.ที่มีอยู่เดิมวางใหม่ ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน พร้อมถมดินไหล่ทาง ๔๘ ลบ.ม. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๔ ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ยาว ๗๕๐.๐๐เมตร ถมลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. หมู่ที่๑ บ.นาโคก ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ถมลูกรังไม่น้อยกว่า๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่๑ บ.นาโคก ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถมลูกรังตามจุดที่ชำรุด ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ถมลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ลบ.ม. บ.โนนพระ หมู่ที่๖ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64