กองช่าง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยุทธพร อาจวิชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายอนิวัตติ์ ลายสาคร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางดวงพร นุวงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการโยธา


นายวิทยา ทองใบ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเชื้อชาติ สิงห์ไกรหาญ
จ้างเหมา(ส่วนโยธา)


นายนคร ทองสม
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา


นายบุญรอด สุขส่ง
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา


นายบุญรัก โนรีรัตน์
จ้างเหมาผลิตน้ำประปา