อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แถลงการณ์นโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายสงวน ชมภูทิพย์ แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕... วันที่ 6 ม.ค. 65 (ดูู 44)

วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างมีมติเลือก นายเสรี สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 2 เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างมีมติเลือก นายเสรี สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 2 เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 5 ม.ค. 65 (ดูู 52)

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้จัดโครงการรณรงค์ และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมบริการสาธารณะช่วง ๗ วัน อันตราย ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้จัดโครงการรณรงค์ และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมบริการสาธารณะช่วง ๗ วัน อันตราย ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 29 ธ.ค. 64 (ดูู 54)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 29 พ.ย. 64 (ดูู 146)

24 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง อสม. คัดกรองภายใต้โครงการตัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์ก

24 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง อสม. คัดกรองภายใต้โครงการตัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัด..... วันที่ 26 พ.ย. 64 (ดูู 64)

12 กันยายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ให้กับเด็กเล็ก(อายุ 2-5 ปี) ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพานประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก

12 กันยายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ให้กับเด็กเล็ก(อายุ 2-5 ปี) ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพานประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งศรีสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำ..... วันที่ 12 พ.ย. 64 (ดูู 64)

11 ตุลาคม 2564 ได้จัดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08. 30 น. - 16.30 น. “ทุก

11 ตุลาคม 2564 ได้จัดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08. 30 น. - 16.30 น. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”..... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 225)

1 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2564 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ำ ณ บ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

1 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2564 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ำ ณ บ้านโนนพระ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 1 ต.ค. 64 (ดูู 96)

27 กันยายน 2564 ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

27 กันยายน 2564 ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 29 ก.ย. 64 (ดูู 75)

17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ครั้งที่ 2 จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ครั้งที่ 2 จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 17 ก.ย. 64 (ดูู 157)

20 สิงหาคม 2564 ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยมีนางสมหมาย ศิลาวารีย์ เป็นประธานสภาในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

20 สิงหาคม 2564 ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยมีนางสมหมาย ศิลาวารีย์ เป็นประธานสภาในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 20 ส.ค. 64 (ดูู 144)

6 สิงหาคม 2564 ได้ประชุมคณะกรรมการ LCT โดยมี นายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

6 สิงหาคม 2564 ได้ประชุมคณะกรรมการ LCT โดยมี นายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 ส.ค. 64 (ดูู 262)

20 กรกฎาคม 2564 เปิดศูนย์พักคอยแยกกักโรคตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม ภรรยา และนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ

20 กรกฎาคม 2564 เปิดศูนย์พักคอยแยกกักโรคตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม ภรรยา และนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 270)

22 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลโคกสว่าง โดยมีนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เป็นประธานเปิดในพิธี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยองค์การบริหาร

22 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลโคกสว่าง โดยมีนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เป็นประธานเปิดในพิธี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 295)

7 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย สจ. แทนรัฐ สุจารี นางสมหมาย ศิลาวารีย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุม องค

7 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย สจ. แทนรัฐ สุจารี นางสมหมาย ศิลาวารีย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดย งานด้านส่งเสริ..... วันที่ 14 ก.ค. 64 (ดูู 396)

9 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2564 โดยมี นายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง (กิจกรรมการเพื่อคุ้มครอง ดูแล แล

9 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2564 โดยมี นายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง (กิจกรรมการเพื่อคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา อนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์น้ำ) โดยอง..... วันที่ 14 ก.ค. 64 (ดูู 162)

9 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง หลักเกณฑ์เพื่อนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561โดยมีนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่

9 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง หลักเกณฑ์เพื่อนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561โดยมีนายสุทิน ศรีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก..... วันที่ 10 มิ.ย. 64 (ดูู 244)

9 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมให้ความรู้ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโค กระบือ พร้อมแจกเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรในการป้องกันกำจัดและควบคุมแมลงพาหะ จัดคิกออฟ รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคลัมปีสกิน ภายในตำบลโคกสว่าง โดยมีท่านปลัด

9 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมให้ความรู้ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโค กระบือ พร้อมแจกเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรในการป้องกันกำจัดและควบคุมแมลงพาหะ จัดคิกออฟ รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคลัมปีสกิน ภายในตำบลโคกสว่าง โดยมีท่านปลัดอำเภอหนองพอกเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย..... วันที่ 9 มิ.ย. 64 (ดูู 382)

8 มิถุนายน 2564 ได้ประชุมให้ความรู้ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโค กระบือ และมอบยาสำหรับพุ่นคอกโค กระบือกับปูนขาวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

8 มิถุนายน 2564 ได้ประชุมให้ความรู้ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโค กระบือ และมอบยาฉีดพุ่นคอกโค กระบือกับปูนขาวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 มิ.ย. 64 (ดูู 233)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้จัดทำพิธีมอบบ้านกาชาดให้กับนายเฉลียง พุดทัยวรรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้จัดทำพิธีมอบบ้านกาชาดให้กับนายเฉลียง พุดทัยวรรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิช..... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 245)